बोली

मसणात गुडसा चघळीत बसलेला
माझा आज्जा
माझ्या देहाचा पर्मनंट मेंबर
परंपरेचं बिऱ्हाड
पाठीशी घेऊन बोंबलतोय,
" बांबलीच्या, जरा आपली बोली बोल --
बोल म्हंतो ना ! "

वेदांची पोथी चिवडीत
शेंडीला तूप लावून
बामण मास्तर मला म्हंतो,
" शिंच्या, जरा शुध्द भाषा बोल !"

आता तुम्हीच सांगा,
मी कोणती बोली बोलू ?

 
प्रा. अरुण कांबळे